1. Adatkezelő megnevezése

UNI-Prémium  Autósiskola Kft.

1.1 Adatkezelő elérhetőségei:

Cégjegyzék száma: 01-09-922737
Cégnév: UNI-Prémium Autósiskola Kft.
Székhely: 1072 Budapest, Rákóczi út 40. IV. em. 20.
Fióktelepe: 3530 Miskolc, Arany János utca 19. fszt. 1.
Telefonszám: 06 70 948 31 30
E-mail: uniautosiskola@gmail.com

1.2 Adatkezelő honlapja:

www.uniautosiskola.hu

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 • az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
 • a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

2. Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve: 

2.1. FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉSEK

Az Uni-Autósiskola (a továbbiakban: Uni-Autósiskola/Adatkezelő) tájékoztatja Önt arról, hogy a személyes adat szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul és a szerződés kötésének előfeltétele. Amennyiben Ön személyes adatainak kezeléséhez nem járul hozzá, illetve nem teljesíti az adatszolgáltatást, úgy a szerződés nem jön létre.

A kezelt adat minősítése személyes adat
Az adat formátuma papíralapú, illetve elektronikus nyilvántartás
Az adatkezelés célja felnőttképzési szerződésben foglaltak teljesítése, így különösen a KRESZ, a forgalmi vizsgára, a közúti elsősegélynyújtó vizsgára történő felkészítés, valamint vizsgára történő jelentkezés, gyakorlati képzés teljesítése
Az adatkezelés jogalapja az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél
Az adatkezelés időtartama, törlésre előirányzott határidők A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 4. § (3) bekezdés c.) pontja szerint az iskolavezető feladata és felelőssége biztosítani, hogy képző szerv a képzési tevékenységre előírt dokumentumokat a székhelyén 5 évig megőrizze, továbbá, hogy ezen dokumentumokat az erre irányuló, a 35. § (1) bekezdése szerinti, a közlekedési hatóság által lefolytatott ellenőrzés, illetve szakfelügyeleti intézkedés során a képző szerv székhelyén vagy előre bejelentett ellenőrzés, illetve szakfelügyeleti intézkedés esetén a képző szerv székhelyétől eltérő helyszínen lévő képviseletén a helyszínen, ügyfélfogadási idejében bemutassa.
Az érintettek köre az Uni-Autósiskolával felnőttképzési szerződéses jogviszonyban lévő hallgatók
Az adatok forrása érintett nyilatkozata
Az adatok fajtái név, születési hely, idő, anyja neve, lakcíme
Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják, ideértve a harmadik országbeli címzetteket vagy nemzetközi szervezeteket Az Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe egyes adatkezelési műveletek elvégzéséhez. Az E-Educatio Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 59.), mint adatfeldolgozó biztosítja az e-Titán Rendszert, melyben a személyes adatok rögzítésre kerülnek.
Tantermi oktatás esetén az Adatkezelő továbbítja a közlekedési hatóság részére a közúti járművezetők és közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV.21.) GKM. rendeletben meghatározott  adatokat.
Az e-Titán Rendszer a hatósági képzés megkezdésekor automatikus üzenetben továbbítja a közlekedési hatóság részére a közúti járművezetők és közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV.21.) GKM. rendeletben meghatározott  adatokat.
A képzés során, valamint annak befejezésekor tantermi oktatás esetén az Uni-Autósiskola, e-learning rendszerű elméleti képzés esetén az e-Titán Rendszer továbbítja a közlekedési hatóság részére a közúti járművezetők és közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV.21.) GKM rendeletben meghatározott adatokat, így különösen akkor, ha azok KRESZ vagy forgalmi vizsgára történő jelentkezéshez szükségesek.
Az adattovábbítás címzettje: neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, címe: 3527 Miskolc, József Attila u. 20., továbbított adatok: név (vezeték- és utónév), születési dátum, lakcím, e-learning tanfolyam esetében e-Titán azonosítókód. Az adattovábbítás jogalapja: az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítésének szükségessége [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja];
Az Adatkezelő a felnőttképzési szerződésben szereplő személyes adatokat a közúti elsősegélynyújtó vizsgák szervezése céljából továbbítja a Magyar Vöröskereszt (3531 Miskolc, Győri kapu 123.) részére.
Az adattovábbítás címzettje: neve: Magyar Vöröskereszt, 3531 Miskolc, Győri kapu 123., továbbított adatok: név (vezeték- és utónév), születési dátum, lakcím, csekk sorszám. Az adattovábbítás jogalapja: az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítésének szükségessége [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja];
Az Adatkezelő a szakoktató kiválasztását követően továbbítja az adatokat a vele megbízási jogviszonyban álló szakoktatónak a gyakorlati képzés megkezdése érdekében.
Az adattovábbítás címzettje: neve: szakoktató, továbbított adatok: név (vezeték- és utónév), születési dátum, lakcím, e-learning tanfolyam esetében e-Titán azonosítókód. Az adattovábbítás jogalapja: az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítésének szükségessége [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja];
Előfordulhat továbbá, hogy az Adatkezelőnek jogszabályi előírás alapján hatóságok vagy kormányzati szervek részére át kell adnia személyes adatokat. Átadhatunk továbbá személyes adatokat akkor is, ha ezt nemzetbiztonsági, jogérvényesítési vagy egyéb közérdekű szempontból szükséges. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása szekrényben elzárt dokumentumok, e-Titán rendszer esetében jelszavas védelem. Az Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatát védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a hozzáférés célhoz kötött, a hozzáféréshez jogosultak köre korlátozott és pontosan nyilvántartott.

2.2. OKTATÓI SZERZŐDÉSEK

A kezelt adat minősítése személyes adat
Az adat formátuma papíralapú nyilvántartás
Az adatkezelés célja oktatói szerződésben foglaltak teljesítése
Az adatkezelés jogalapja az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél
Az adatkezelés időtartama, törlésre előirányzott határidők A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 4. § (3) bekezdés c.) pontja szerint az iskolavezető feladata és felelőssége biztosítani, hogy képző szerv a képzési tevékenységre előírt dokumentumokat a székhelyén 5 évig megőrizze, továbbá, hogy ezen dokumentumokat az erre irányuló, a 35. § (1) bekezdése szerinti, a közlekedési hatóság által lefolytatott ellenőrzés, illetve szakfelügyeleti intézkedés során a képző szerv székhelyén vagy előre bejelentett ellenőrzés, illetve szakfelügyeleti intézkedés esetén a képző szerv székhelyétől eltérő helyszínen lévő képviseletén a helyszínen, ügyfélfogadási idejében bemutassa.
Az érintettek köre az Uni-Autósiskolával jogviszonyban lévő oktatók
Az adatok forrása érintett nyilatkozata
Az adatok fajtái név, születési hely, idő, anyja neve, lakcíme, bankszámlaszáma, TAJ száma, Adóazonosító, jogviszony tartama, munkabér,
Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják, ideértve a harmadik országbeli címzetteket vagy nemzetközi szervezeteket Az Adatkezelőnek jogszabályi előírás alapján hatóságok vagy kormányzati szervek részére át kell adnia személyes adatokat. Átadhatunk továbbá személyes adatokat akkor is, ha ezt nemzetbiztonsági, jogérvényesítési vagy egyéb közérdekű szempontból szükséges. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása szekrényben elzárt dokumentumokAz Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatát védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a hozzáférés célhoz kötött, a hozzáféréshez jogosultak köre korlátozott és pontosan nyilvántartott.

2.3. TANULÓNYILVÁNTARTÁS

A kezelt adat minősítése személyes adat
Az adat formátuma elektronikus nyilvántartás
Az adatkezelés célja a felnőttképzési szerződésben foglaltak teljesítése, a tanulók adatainak rendszerezése
Az adatkezelés jogalapja az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél
Az adatkezelés időtartama, törlésre előirányzott határidők A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 4. § (3) bekezdés c.) pontja szerint az iskolavezető feladata és felelőssége biztosítani, hogy képző szerv a képzési tevékenységre előírt dokumentumokat a székhelyén 5 évig megőrizze, továbbá, hogy ezen dokumentumokat az erre irányuló, a 35. § (1) bekezdése szerinti, a közlekedési hatóság által lefolytatott ellenőrzés, illetve szakfelügyeleti intézkedés során a képző szerv székhelyén vagy előre bejelentett ellenőrzés, illetve szakfelügyeleti intézkedés esetén a képző szerv székhelyétől eltérő helyszínen lévő képviseletén a helyszínen, ügyfélfogadási idejében bemutassa.
Az érintettek köre  az Uni-Autósiskolával felnőttképzési szerződéses jogviszonyban lévő hallgatók
Az adatok forrása érintett nyilatkozata
Az adatok fajtái név, születési hely, idő, anyja neve, állampolgárság, lakcíme, telefonszám,
A hozzáférés módja szerveren lévő tárhely elérési útvonala: C:/Depo/Driving5.1/DriveS5_5-1.acodeProgram neve: Tanulónyilvántartás (Szoftverfejlesztő: Lomart Kiadó)
Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják, ideértve a harmadik országbeli címzetteket vagy nemzetközi szervezeteket Előfordulhat, hogy az Adatkezelőnek jogszabályi előírás alapján hatóságok vagy kormányzati szervek részére át kell adnia személyes adatokat. Átadhatunk továbbá személyes adatokat akkor is, ha ezt nemzetbiztonsági, jogérvényesítési vagy egyéb közérdekű szempontból szükséges. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása jelszavas védelemAz Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatát védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a hozzáférés célhoz kötött, a hozzáféréshez jogosultak köre korlátozott és pontosan nyilvántartott.

2.4. VEZETÉSI KARTONOK

Önről, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, Adatkezelő egy vezetési kartont készít. A vezetési karton az az irat, amely Önt a forgalmi gyakorlatra feljogosítja.

A kezelt adat minősítése személyes adat
Az adat formátuma papíralapú nyilvántartás
Az adatkezelés célja felnőttképzési szerződésben foglaltak teljesítése, a forgalmi gyakorlaton való jogszerű részvétel
Az adatkezelés jogalapja az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, illetve az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítésének szükségessége
Az adatkezelés időtartama, törlésre előirányzott határidők A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 4. § (3) bekezdés c.) pontja szerint az iskolavezető feladata és felelőssége biztosítani, hogy képző szerv a képzési tevékenységre előírt dokumentumokat a székhelyén 5 évig megőrizze, továbbá, hogy ezen dokumentumokat az erre irányuló, a 35. § (1) bekezdése szerinti, a közlekedési hatóság által lefolytatott ellenőrzés, illetve szakfelügyeleti intézkedés során a képző szerv székhelyén vagy előre bejelentett ellenőrzés, illetve szakfelügyeleti intézkedés esetén a képző szerv székhelyétől eltérő helyszínen lévő képviseletén a helyszínen, ügyfélfogadási idejében bemutassa.
Az érintettek köre az Uni-Autósiskolával felnőttképzési szerződéses jogviszonyban lévő, forgalmi gyakorlaton résztvevő tanulók
Az adatok forrása érintett nyilatkozata
Az adatok fajtái név, azonosító, születési idő, telefonszám, e-mail, értesítési cím
Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják, ideértve a harmadik országbeli címzetteket vagy nemzetközi szervezeteket A vezetési kartont az Adatkezelő a sikeres elméleti vizsgát követően továbbítja a közlekedési hatóságnak, egyúttal a közlekedési hatóságnak bejelenti, hogy melyik oktató melyik tanulót oktatja.A közlekedési hatóság rávezeti a vizsgázó iktatószámát a vezetési kartonra, és abban az esetben hitelesíti, ha a vizsgázó a gyakorlati oktatáson való részvétel előfeltételeinek megfelelt.Az adattovábbítás címzettje:neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály címe: 3527 Miskolc, József Attila u. 20.Továbbított adatok: név (vezeték- és utónév), születési dátum, lakcím, e-learning tanfolyam esetében e-Titán azonosítókód.Az adattovábbítás jogalapja: az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítésének szükségessége [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja]; GKM Rendelet 8. sz. melléklet 1.3. pont
A vezetési kartont ezt követően Adatkezelő átadja az Ön oktatójának, aki azt a sikeres forgalmi vizsga után köteles visszaadni Adatkezelőnek.A vizsgabiztos a vizsga előtt szintén megtekinti a vezetési kartont.
Az adattovábbítás címzettje: gyakorlati oktató, valamint a tanuló forgalmi vizsgáján eljáró vizsgabiztosAz adattovábbítás jogalapja: az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítésének szükségessége [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja]; GKM Rendelet 8. sz. melléklet 1.3. pont
Előfordulhat, hogy az Adatkezelőnek jogszabályi előírás alapján hatóságok vagy kormányzati szervek részére át kell adnia személyes adatokat. Átadhatunk továbbá személyes adatokat akkor is, ha ezt nemzetbiztonsági, jogérvényesítési vagy egyéb közérdekű szempontból szükséges. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása szekrényben elzárt dokumentumokAz Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatát védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a hozzáférés célhoz kötött, a hozzáféréshez jogosultak köre korlátozott és pontosan nyilvántartott.

2.5. ALVÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉSEK

A kezelt adat minősítése személyes adat
Az adat formátuma papíralapú nyilvántartás
Az adatkezelés célja az alvállalkozói szerződésben foglaltak teljesítése
Az adatkezelés jogalapja az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél
Az adatkezelés időtartama, törlésre előirányzott határidők A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 4. § (3) bekezdés c.) pontja szerint az iskolavezető feladata és felelőssége biztosítani, hogy képző szerv a képzési tevékenységre előírt dokumentumokat a székhelyén 5 évig megőrizze, továbbá, hogy ezen dokumentumokat az erre irányuló, a 35. § (1) bekezdése szerinti, a közlekedési hatóság által lefolytatott ellenőrzés, illetve szakfelügyeleti intézkedés során a képző szerv székhelyén vagy előre bejelentett ellenőrzés, illetve szakfelügyeleti intézkedés esetén a képző szerv székhelyétől eltérő helyszínen lévő képviseletén a helyszínen, ügyfélfogadási idejében bemutassa.
Az érintettek köre az Uni-Autósiskolával jogviszonyban lévő alvállalkozók (gyakorlati és elméleti oktatók)
Az adatok forrása érintett nyilatkozata
Az adatok fajtái név, születési hely, idő, anyja neve, vállalkozói igazolvány száma, lakcíme, telefonszáma, alvállalkozói díj
Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják, ideértve a harmadik országbeli címzetteket vagy nemzetközi szervezeteket Előfordulhat, hogy az Adatkezelőnek jogszabályi előírás alapján hatóságok vagy kormányzati szervek részére át kell adnia személyes adatokat. Átadhatunk továbbá személyes adatokat akkor is, ha ezt nemzetbiztonsági, jogérvényesítési vagy egyéb közérdekű szempontból szükséges. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása szekrényben elzárt dokumentumokAz Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatát védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a hozzáférés célhoz kötött, a hozzáféréshez jogosultak köre korlátozott és pontosan nyilvántartott.

2.6. IRODAI DOLGOZÓK MUNKASZERZŐDÉSEI

A kezelt adat minősítése személyes adat
Az adat formátuma papíralapú nyilvántartás
Az adatkezelés célja adminisztrációt végző irodai dolgozók munkaviszonyára vonatkozó szerződésben foglaltak teljesítése
Az adatkezelés jogalapja az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél
Az adatkezelés időtartama, törlésre előirányzott határidők A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 4. § (3) bekezdés c.) pontja szerint az iskolavezető feladata és felelőssége biztosítani, hogy képző szerv a képzési tevékenységre előírt dokumentumokat a székhelyén 5 évig megőrizze, továbbá, hogy ezen dokumentumokat az erre irányuló, a 35. § (1) bekezdése szerinti, a közlekedési hatóság által lefolytatott ellenőrzés, illetve szakfelügyeleti intézkedés során a képző szerv székhelyén vagy előre bejelentett ellenőrzés, illetve szakfelügyeleti intézkedés esetén a képző szerv székhelyétől eltérő helyszínen lévő képviseletén a helyszínen, ügyfélfogadási idejében bemutassa.
Az érintettek köre az Uni- Autósiskolával jogviszonyban lévő irodai, adminisztratív jellegű munkát végző dolgozók
Az adatok forrása érintett nyilatkozata
Az adatok fajtái név, születési hely, idő, anyja neve, lakcíme, TAJ azonosító, adóazonosító, telefonszáma, munkabér
Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják, ideértve a harmadik országbeli címzetteket vagy nemzetközi szervezeteket Előfordulhat, hogy az Adatkezelőnek jogszabályi előírás alapján hatóságok vagy kormányzati szervek részére át kell adnia személyes adatokat. Átadhatunk továbbá személyes adatokat akkor is, ha ezt nemzetbiztonsági, jogérvényesítési vagy egyéb közérdekű szempontból szükséges. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása szekrényben elzárt dokumentumok

2.7. JELENTKEZÉSI LAPOK NYILVÁNTARTÁSA

A jelentkezés érdekében Ön az alábbi módon veheti fel a kapcsolatot Adatkezelővel:

közvetlenül felkeresheti Adatkezelő irodáját, telefonon, e-mailben, vagy a Honlapon található, „Kapcsolat” menüponton belül az „Üzenj nekünk” elnevezésű űrlap kitöltésével.

A személyes kapcsolatfelvétel kivételével – ahol akár rögtön a szerződés megkötésére is sor kerülhet – Adatkezelő az Ön megkeresése alapján a kapcsolatfelvétel érdekében az Ön nevét és e-mailcímét rögzíti, és ezen elérhetőségeken keresztül egyeztet Önnel a képzésekkel kapcsolatos esetleges kérdéseiről, illetve a szerződéskötés időpontjáról.

A kezelt adat minősítése személyes adat
Az adat formátuma papíralapú nyilvántartás
Az adatkezelés célja kapcsolatfelvétel az UNI- Autósiskola iránt érdeklődőkkel, illetve jelentkezés az oktatásra, melynek következtében sor kerülhet a felnőttképzési szerződés megkötésére
Az adatkezelés jogalapja az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
Az adatkezelés időtartama, törlésre előirányzott határidők az adatkezelés céljának megvalósulásáig (a szerződés megkötéséig) vagy a szerződéskötés meghiúsulása esetén az erről szóló érintetti tájékoztatásig, de legfeljebb az érdeklődő általi első kapcsolatfelvételtől számított 30 napig, továbbá az érintett hozzájárulása visszavonásáig
Az érintettek köre az UNI- Autósiskola iránt érdeklődők
Az adatok forrása érintett nyilatkozata
Az adatok fajtái név, anyja neve, születési hely, idő, állampolgárság, személyi igazolvány szám, érvényességi idő, meglévő vezetői engedély száma, kategória, kelte, érvényessége,  lakcím, telefonszám, e-mail cím
Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják, ideértve a harmadik országbeli címzetteket vagy nemzetközi szervezeteket Előfordulhat, hogy az Adatkezelőnek jogszabályi előírás alapján hatóságok vagy kormányzati szervek részére át kell adnia személyes adatokat. Átadhatunk továbbá személyes adatokat akkor is, ha ezt nemzetbiztonsági, jogérvényesítési vagy egyéb közérdekű szempontból szükséges. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása szekrényben elzárt dokumentum

2.8. ORVOSI IGAZOLÁSOK NYILVÁNTARTÁSA

A kezelt adat minősítése különleges személyes adat
Az adat formátuma papíralapú nyilvántartás
Az adatkezelés célja felnőttképzési szerződésben foglaltak teljesítése
Az adatkezelés jogalapja az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél orvosi igazolás hiányában a tanuló nem bocsátható KRESZ vizsgára, valamint ezen igazolás szükséges a jogosítvány kiállításához is.
Az adatkezelés időtartama, törlésre előirányzott határidők A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 4. § (3) bekezdés c.) pontja szerint az iskolavezető feladata és felelőssége biztosítani, hogy képző szerv a képzési tevékenységre előírt dokumentumokat a székhelyén 5 évig megőrizze, továbbá, hogy ezen dokumentumokat az erre irányuló, a 35. § (1) bekezdése szerinti, a közlekedési hatóság által lefolytatott ellenőrzés, illetve szakfelügyeleti intézkedés során a képző szerv székhelyén vagy előre bejelentett ellenőrzés, illetve szakfelügyeleti intézkedés esetén a képző szerv székhelyétől eltérő helyszínen lévő képviseletén a helyszínen, ügyfélfogadási idejében bemutassa.
Az érintettek köre az Uni-Autósiskolával felnőttképzési szerződéses jogviszonyban lévő hallgatók
Az adatok forrása érintett nyilatkozata
Az adatok fajtái név, születési név, születési hely, idő, anyja neve, lakcíme
Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják, ideértve a harmadik országbeli címzetteket vagy nemzetközi szervezeteket Adatkezelő a vonatkozó jogszabályi előírások miatt a KRESZ vizsgára történő jelentkezési laphoz köteles csatolni az Ön egészségügyi alkalmasságára vonatkozó iratot is. Ezzel kapcsolatban Adatkezelő kizárólag azt az adatot jogosult megismerni, hogy Ön az egészségügyi alkalmasság feltételeinek megfelel-e – ez része a vizsgákra való alkalmasság megállapításának.
Az adattovábbítás címzettje: neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály címe: 3527 Miskolc, József Attila u. 20., továbbított adatok: név (vezeték- és utónév), születési dátum, lakcím, személyi igazolvány száma, egészségügyi alkalmassággal kapcsolatos információ. Az adattovábbítás jogalapja: az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítésének szükségessége [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja]; GKM Rendelet 8. sz. melléklet 1.3. pont
Előfordulhat továbbá, hogy az Adatkezelőnek jogszabályi előírás alapján hatóságok vagy kormányzati szervek részére át kell adnia személyes adatokat. Átadhatunk továbbá személyes adatokat akkor is, ha ezt nemzetbiztonsági, jogérvényesítési vagy egyéb közérdekű szempontból szükséges. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása szekrényben elzárt dokumentumok. Az Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatát védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a hozzáférés célhoz kötött, a hozzáféréshez jogosultak köre korlátozott és pontosan nyilvántartott.

Az érintett jogai

 1. Tájékoztatás

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni.

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő.

 1. Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében)
 • Adatkezelés célja
 • Adatok kategóriái
 • Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok
 • Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat
 • Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják
 • Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák
 • Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai
 • Érintett jogai
 • Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga

 1. Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.

 1. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll:

 • a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra,
 • érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja,
 • érintett tiltakozik az adatkezelés ellen,
 • jogellenes adatkezelés,
 • jogi kötelezettség teljesítése céljából.

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes adatot törölni köteles – az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével – ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen:

 • véleménynyilvánítás szabadságához,
 • jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához,
 • közérdekből a népegészségügy területén,
 • közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból,
 • jogi igények érvényesítéséhez.

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését,
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.

 1. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni:

 • tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban,
 • jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
 • kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag megvalósítható).

 1. A tiltakozáshoz való jog 

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen:

 • közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében,
 • közvetlen üzletszerzési cél esetén,
 • közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében.

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén.

 1. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól kivételt jelent, ha:

 1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges,
 2. jogszabály lehetővé teszi,
 3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul.

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:

 • emberi beavatkozást kérni,
 • álláspontját kifejezni,
 • a döntéssel szemben kifogást benyújtani.

Jogorvoslat

 1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Felügyeleti hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság)

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

 1. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni.

 1. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani.

 1. Kártérítéshez való jog

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen.

 1. Közigazgatási bírság

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét.

Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Értelmező rendelkezések

Személyes adat: az Önnel kapcsolatba hozható adat, így például az Ön neve, e-mail címe, arcképe, hangja, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az ezekből levonható következtetés.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy (pl. korlátolt felelősségű társaság), illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (pl. egyesület), amely meghatározza az adatok kezelésének célját, illetve meghozza és végrehajtja vagy végrehajtatja az adatkezelésre vonatkozó döntéseket.

Adatkezelés: az adatokon végzett művelet, így például a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, törlése, megsemmisítése, kép- vagy hangfelvétel készítése stb.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, így például az adatok tárolásának biztosítása, könyvelési feladatok ellátása.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges

Jelen adatkezelési tájékoztató 2018. május 25-én lép hatályba.